Публічна оферта

Договір про надання послуг (публічна оферта)

Київ, 20 грудня 2023

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (Публічною офертою та Публічним договором) від ФОП Михайлюк Антон Вікторович,  (в подальшому «Виконавець»), укласти цей Договір про надання послуг (в подальшому «Договір») на встановлених Виконавцем умовах з будь-якою фізичною особою, яка виявила такий намір (в подальшому «Замовник»).

Згідно із ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови Публічної оферти та Договору є однаковими для всіх споживачів. Оплата Послуг за реквізитами, що вказані в Договорі, є акцептом даної Публічної оферти, що прирівнюється до укладення Договору на умовах викладених нижче по тексту. Договір вважається укладеним в порядку ст. ст. 638, 642 Цивільного кодексу України. З моменту здійснення Вами (Замовником) дій, спрямованих на отримання Послуг, що передбачені розділом 3 Договору, Ви підтверджуєте, що умови та порядок надання Послуг Вам зрозумілі, Ви їх приймаєте і надаєте повну та безумовну згоду з умовами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

Загальні положення та визначення термінів

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, у відповідності зі ст. 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним Публічний договір про надання Послуг на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених цим Договором.

1.3. Вебплатформа https://obolon.p-de-p.com/uk/ (далі – Вебплатформа) – мережа салонів краси.

1.4. Тариф – погоджений Сторонами об’єм, термін та ціна надання Послуг, які надаються Виконавцем Замовнику, умови якого визначені в Додатку №1.

1.5. Сайт –  

Предмет договору

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується відповідно до обраного Тарифу та на підставі оплати від Замовника надати послуги зі створення та надання доступу до Вебплатформи для Замовника (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві надані Послуги в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені цим Договором та додатками до нього.

Порядок укладення договору

3.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту сукупного вчинення Замовником наступних дій:

3.1.1. реєстрація на Сайті;

3.1.2. оплата Замовником послуг Виконавця.

3.2. Договір починає діяти з дати отримання Виконавцем повної оплати, в обумовленому Сторонами розмірі, відповідно до обраних послуг 

Ціна та порядок розрахунків

4.1. Ціна визначається в (https://obolon.p-de-p.com/uk/cziny-na-poslugy/), який є невід’ємною частинного цього Договору, відповідно до обраних послуг .

4.2. Замовник здійснює оплату Послуг Виконавця безготівково, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок.  Виконавця, який вказаний у реквізитах до цього Договору. При оплаті послуг Замовник повинен врахувати вартість послуг банку (комісію), обов’язок оплати якої належить Замовнику.

4.3. Оплата здійснюється в національній валюті – гривня, у формі повної передоплати за кожні 30 календарних днів. Замовник зобов’язаний здійснити оплату протягом одного  банківського дня з моменту виставлення рахунку Виконавцем.

4.4. Сторони домовилися, відповідно до ст. 524 ЦК України можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті. Для курсу перерахунку Сторони керуються даними курсу продажу Долара США в ПриватБанк (у відділеннях), який опублікований на сайті https://privatbank.ua/rates-archive станом на день виставлення рахунку.

4.5. Якщо курс перерахунку на день здійснення оплати збільшився більше, ніж на 5 %, Замовник зобов’язаний здійснити перерахунок відповідно до курсу перерахунку.

4.6 Ціни на послуги та продукти включають податок на додану вартість. Умовою надання послуги є здійснення оплати (Покупець з обов’язком оплати через https://www.liqpay.ua/

4.7. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

Права та обов’язки сторін

5.1. Виконавець зобов’язаний до початку надання Послуг:

5.1.1.1. ознайомити Замовника з цим Договором шляхом розміщення його на Сайті;

5.1.1.2. у разі необхідності проконсультувати щодо послуг ;

5.1.3. надати Послуги Замовнику відповідно до умов цього Договору.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. змінити/відкликати Публічну оферту;

5.2.2. вносити зміни/доповнення в цей Договір;

5.2.3. доступу до облікових записів Користувачів на Вебплатформі
їх планового оновлення;

5.2.4. змінити ціни на Послуги;

5.2.5. встановлювати/змінювати Тарифи Послуг;

5.2.6. вимагати від Замовника дотримання умов цього Договору;

5.2.7. відмовити Замовнику в укладенні цього Договору в разі відсутності технічної можливості надати Замовнику Послуги, які ним запитуються;

5.2.8. у разі порушення умов цього Договору достроково розірвати його в будь-який момент без зазначення підстав;

Захист персональних даних

6.1.1. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. 

6.1.2.Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий Компанії.

6.1.3. Дані зберігаються до моменту закінчення термінів, що випливають з податкових норм та строків затвердження цивільно-правових вимог. Кожному Покупцеві належить право доступу до вмісту даних, їх виправлення, вилучення чи обмеження обробки, а також право висловити своє заперечення, вимагати припинення обробки та перенесення даних, а також право в будь-який момент відкликати згоду та право подати скаргу до наглядового органу.

Рекламації

7.1 Рекламації щодо функціонування КОМПАНІЯ та якості наданих послуг повинні бути подані у письмовій формі на адресу електронної пошти pdp_stalingrada@p-de-p.com і  повинні містити: електронну адресу Платника, номер Платежу, суму Платежу, прізвище та ім’я власника банківського рахунку (платіжної карти), дату Платежу та назву банку, на рахунок якого здійснено платіж Платника (у випадку оплати платіжною карткою – назва карти).

7.2 Рекламації розглядаються протягом 14 днів від дати отримання. Сервіс  зобов’язується розглядати рекламації протягом не більше 30 днів. Термін розгляду рекламації може бути продовжено у разі необхідності отримання додаткової інформації, але не більше 60 днів від дня отримання рекламації.

7.3 Договір набуває чинності з моменту здійснення оплати . Всі контактні дані розміщені на веб-сайті САЙТ . Оцінка послуг  розміщена на веб-сайті https://obolon.p-de-p.com/uk/ або готується індивідуально. Компанія залишає за собою право вносити зміни до пропозиції наданих послуг,  розміщених на веб-сайті https://obolon.p-de-p.com/uk/ . 

Інші положення

8.1. Можлива недійсність однієї або більше умов цього Договору не призводить до недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

8.2. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, він погоджується з ними, приймає їх безумовно, беззастережно та в повному обсязі.

8.3. Акцептуючи цей Договір, Замовник гарантує, що володіє необхідним обсягом правоздатності та дієздатності та діє у своїх інтересах.

8.4. Замовник не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те Виконавця.

8.5. Сторони домовились, що достатньою письмовою формою листування між ними є адреси електронної пошти. У випадку, якщо Замовник не вказав актуальну адресу електронної пошти, Виконавець має право використати мессенджер Telegram для листування.

8.6. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку та зберігання своїх особистих персональних даних, переданих шляхом замовлення Послуг на Сайті, також гарантує, що всі персональні дані, передані про Користувачів (Клієнтів Замовника) є належним чином зібрані з отриманням дозволу на обробку від них . Персональні дані обробляються та зберігаються з метою забезпечення реалізації відносин, що виникли на підставі цього Договору, а також в інших цілях, які не суперечать законодавству України. 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ (або сайт) 

Найменування отримувача

ФОП Михайлюк Антон Вікторович

Код одержувача

3258818837

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN

UA153052990000026007016217902 

Назва банку

АТ КБ «ПриватБанк»

Додаток №1 (https://obolon.p-de-p.com/uk/perukarski-poslugy/)  до Договору про надання послуг (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА) від (20.12.2023) 

Для всіх послуг надається Технічна підтримка від Виконавця, третіх осіб, які ним залучені. Технічна підтримка надається за номером +380664264376. 

Технічна підтримка працює кожного дня з 9:00 – 21:00 год.

More:
Записатись
Інші способи запису